Avloppsledning

Så här används ordet Avloppsledning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 20 § Innan kommunen har hunnit ordna den gata som en fastighet ska ha utgång till eller den avloppsledning som en fastighet ska få vara ansluten till , får den som vill bygga på fastigheten 1 . själv ordna utfartsväg och avloppsanläggning , och 2 . utan ersättning använda kommunens mark för utfartsvägen och avloppsanläggningen , om marken är avsedd för det ändamålet .
  • 2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag , 1 . ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering , fjärrmanövrering , dataöverföring eller liknande ändamål , 2 . elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1 , 3 . vatten- eller avloppsledning som a ) ingår i allmän va-anläggning , b ) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet , c ) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller d ) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov , 4 . ledning genom vilken fjärrvärme , olja , gas eller annan råvara eller produkt transporteras från produktionsställe , upplag eller lastplats och som a ) tillgodoser ett allmänt behov , b ) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller c ) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan .
  • 2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag : 1 . ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering , fjärrmanövrering , dataöverföring eller liknande ändamål , 2 . elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1 , 3 . vatten- eller avloppsledning som a ) ingår i en allmän va-anläggning , b ) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet , c ) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller en viss ort , eller d ) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov , och 4 . ledning genom vilken fjärrvärme , olja , gas , koldioxid eller annan råvara eller produkt transporteras från ett produktionsställe , ett upplag eller en lastplats och som a ) tillgodoser ett allmänt behov , b ) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller en viss ort , eller c ) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan .


Ordanalys

  • Avloppsledning med betydelsen avlopp med innebörden (system av) rör som leder bort smutsigt vatten. Avloppsledning tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avlopp är t.ex Avloppet, Avlopp, Avloppen.

Obestämd form Avlopp
Bestämd form Avloppet
Bestämd form, pluralAvloppen

Avloppsledning består av fjorton bokstäver, varav fyra vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.