Arbetstagares

Så här används ordet Arbetstagares i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Först mer än hundra år efter industrialismens genombrott är vi på väg att pröva former för arbetstagares reella medbestämmande och deras delaktighet i ägarens maktutövning .
 • Förordningen ( 1992:1167 ) om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) .
 • 1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av 1 . arbetstagares lön , vare sig den utgår som tidlön , ackordslön , provision eller annan gottgörelse , 2 . annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären , om dennes ställning är jämförlig med en arbetstagares , 3 . periodiskt vederlag för utnyttjande av patent , rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörelse , 4 . belopp som utgår som pension eller livränta , 5 . föräldrapenningsförmåner , sjukpenning , rehabiliteringspenning och närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken samt annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom , smitta , olycksfall , utbildning , arbetslöshet , värnpliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ersätts med samma eller liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring , allt i den utsträckning ersättningen inte avser att kompensera för särskilt angivna kostnader eller ska återbetalas .


Ordanalys


  Arbetstagares består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.