Arbetslöshetsersättning

Så här används ordet Arbetslöshetsersättning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Myndighet Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras Arbetsförmedlingen - handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande Arbetsgivarverket - förslag till kollektivavtal Arbetslöshetskassor - handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning , och - handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem Arbetsmiljöverket - handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador , och - statistiskt primärmaterial Försäkringskassan - handlingar i försäkringsärenden , - handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd , - samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård , och - statistiskt primärmaterial Försvarsmakten - patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal Havs- och vattenmyndigheten - handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen , och - statistiskt primärmaterial Kommerskollegium - ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor kommunala myndigheter och trafikhuvudmän - handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst Kriminalvården - handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret , - handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet , och - transportbeställningar Kustbevakningen - anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting - bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård Läkemedelsverket - statistiskt primärmaterial Migrationsverket - av verket rekvirerade personbevis , utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - statistiskt primärmaterial Naturvårdsverket - provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret , och - handlingar som avser inbetalningar för jaktkort nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen ( 1993:387 ) om stöd och service till vissa funktionshindrade - handlingar som hör till enskildas personakter Pensionsmyndigheten - handlingar i försäkringsärenden , och - statistiskt primärmaterial Polismyndigheter - anteckningar om det löpande polisarbetet , - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen ( 1984:387 ) eller enligt lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden , avlägsnanden , omhändertaganden , gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden , och - underrättelser från kriminalvården om permissioner Riksbanken - statistiskt primärmaterial Rikspolisstyrelsen - handlingar som utgör underlag för belastningsregistret , misstankeregistret , register enligt 4 kap. polisdatalagen ( 2010:361 ) eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar angående brottslig verksamhet som förs med stöd av polisdatalagen , - framställningar om fingeravtrycksundersökning , och - statistiskt primärmaterial sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter - patientjournaler , - läkarvårdskvitton , och - samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök Skatteverket - deklarationer , kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål , - handlingar som avser beräkning , jämkning eller återbetalning av skatt , och - handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter Smittskyddsinstitutet - remisser avseende patientprov Socialnämnder - handlingar som hör till enskildas personakter Socialstyrelsen - statistiskt primärmaterial , och - anmälningar till donationsregistret Statens institutionsstyrelse - handlingar som hör till enskildas personakter Statens jordbruksverk - statistiskt primärmaterial Statistiska centralbyrån - statistiskt primärmaterial Totalförsvarets rekryteringsmyndighet - patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga Tullverket - handlingar som rör klarering av varor och transportmedel , - handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag , och - handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter åklagarmyndigheter - utdrag ur folkbokföringsdatabasen , - utdrag ur belastningsregistret , misstankeregistret och register enligt polisdatalagen ( 2010:361 ) , - utdrag ur vägtrafikregistret , och - rekvisitioner av sådana utdrag Förordning ( 2012:48 ) .
  • I fall då en person , sedan han sist anlände till den ena statens territorium , har fullgjort en avgiftsperiod enligt lagstiftningen i denna stat skall , såvitt inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket i denna artikel , vid behandling av ansökan om arbetslöshetsersättning enligt lagstiftningen i denna stat försäkringsperioder , fullgjorda enligt lagstiftningen i den andra staten , med beaktande av bestämmelserna i konventionens artikel 10 , betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den förra staten , förutsatt att de skulle ha betraktats som försäkringsperioder om de fullgjorts enligt lagstiftningen i denna stat .
  • I fall då en person med stöd av första stycket i denna artikel ansöker om arbetslöshetsersättning enligt lagstiftningen i den ena staten , skall en period under vilken han uppburit sådan ersättning enligt lagstiftningen i den andra staten beaktas som om den varit en period under vilken han uppburit sådan ersättning enligt lagstiftningen i den förra staten , förutsatt att perioden föll inom de sista tolv månaderna före den första dag för vilken arbetslöshetsersättning utbetalas enligt lagstiftningen i den förra staten .


Ordanalys

Arbetslöshetsersättning består av 23 bokstäver, varav sju vokaler och 16 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.