Användningar

Så här används ordet Användningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De var skrynkliga och vikta efter många användningar så hon fick stryka ut dem noga för att inte lura sig på måtten .
  • 4 § Post- och telestyrelsen har till uppgift att 1 . främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer , inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga , och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster , 2 . svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt , 3 . svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt , 4 . främja en effektiv konkurrens , 5 . övervaka pris- och tjänsteutvecklingen , 6 . bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter , 7 . följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker , 8 . pröva frågor om tillstånd och skyldigheter , fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen ( 2003:389 ) om elektronisk kommunikation , 9 . meddela föreskrifter enligt förordningen ( 2003:396 ) om elektronisk kommunikation , 10 . upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter , villkor , förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen , 11 . tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem ( EFIS ) , 12 . utöva tillsyn enligt lagen ( 2000:121 ) om radio- och teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter enligt förordningen ( 2000:124 ) om radio- och teleterminalutrustning , 13 . utöva tillsyn enligt lagen ( 2000:832 ) om kvalificerade elektroniska signaturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen ( 2000:833 ) om kvalificerade elektroniska signaturer , 14 . utöva tillsyn enligt lagen ( 2006:24 ) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen ( 2006:25 ) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet , 15 . verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar , inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder , samt verka för ökad krishanteringsförmåga , 16 . verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk kommunikation , genom samverkan med myndigheter som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets- , säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra berörda aktörer , och 17 . lämna råd och stöd till myndigheter , kommuner och landsting samt företag , organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet .
  • h ) Historik över tidigare utsättningar eller användningar av aktuell genetiskt modifierad organism .


Ordanalys

  • Användningar med betydelsen användning med innebörden bruk, nytta. Användningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på användning är t.ex Användningen, Användningar.

Obestämd form Användningar
Bestämd form Användningen
Bestämd form, plural

Användningar består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.