Anställningsordning

Så här används ordet Anställningsordning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vidare ska styrelsen själv besluta 1 . i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation , 2 . om årsredovisningar , delårsrapporter , budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt , 3 . om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter , 4 . om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen ( 2006:1228 ) , 5 . i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna , 6 . i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd , om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 § , 7 . om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket , 8 . om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation , delegering av beslutanderätt , handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten , om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning , 9 . om en anställningsordning , 10 . om viktigare föreskrifter i övrigt , och 11 . i övriga frågor som är av principiell vikt .
  • Enligt rektor Boel Flodgrens beslutsmotivering är Kristian Gerner den av de sökande som enligt " högskoleförordning , anställningsordning och ledigkungörelse är bäst meriterad " , varför Lärarförslagsnämndens kritik avvisades .
  • Den andra tvistefrågan handlade om att Saco-S ställde som villkor att få en reglering av en viss typ av anställningsordning ( karriärstege ) .


Ordanalys

Anställningsordning består av 19 bokstäver, varav fem vokaler och fjorton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.