Ansökningsavgift

Så här används ordet Ansökningsavgift i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 2 § En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om tillstånd att bedriva 1 . detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § , 2 . partihandel med läkemedel enligt 3 kap. 1 § , eller 3 . maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek enligt 6 kap. 1 § .
  • 15 . mål- och ärendenummer målkategori och målprefix målgrupp och måltyp sakkod och typkod ansökningsavgift saken ( ärendemening ) inkommandedatum registreringsdatum och registreringskod målsamband författning förtur prövningstillstånd frihetsberövad anslutningsöverklagande om ungdomsmål : - underårig - minderårig 16 . om underinstansens avgörande : - underinstans - geografisk härkomst ( kommun ) - mål- och ärendenummer , prefix - avgörandedatum - avgörandetyp - rättens sammansättning - förhandlingstid - förhörstid 17 . om fastighet m.m. : - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater 18 . fristdag i konkurs 19 . uppskattad förhandlingstid 20 . avgörandedatum B Aktörer 1 . om åklagare eller annan offentlig part : - partställning - namn , tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning 2 . om enskild part , sakägare eller intervenient : - partställning - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - nationalitet - underårig ( endast tilltalad i brottmål ) - ungdom - grupper av parter - koppling till andra aktörer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - rättshjälp - förenklad delgivning - frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet eller ärendet - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk 3 . om ställföreträdare : - egenskap ( vårdnadshavare , konkursförvaltare e.d. ) - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress 4 . om biträde , ombud , offentlig försvarare , rådgivare , förlikningsman , tillsynsman : - egenskap ( ombud , biträde e .
  • En sökande ska betala föreskriven ansökningsavgift .


Ordanalys

Ansökningsavgift består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.