Anmälningsskyldighet

Så här används ordet Anmälningsskyldighet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Om tillsynsmyndigheten inom sitt tillsynsområde inte föreskriver annat , gäller anmälningsskyldighet också för varje ny användning .
  • 1 § En anmälan enligt 4 § lagen ( 2000:1087 ) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall innehålla uppgift om 1 . den anmälningsskyldiges namn eller firma , person- eller organisationsnummer och adress , 2 . aktiemarknadsbolagets firma , 3 . vilket eller vilka slag av insynsställning den anmälningsskyldige har , 4 . antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige respektive den närstående enligt 5 § första stycket samma lag äger i bolaget , 5 . storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet samt priset på aktierna om ändringen i innehavet har skett genom avtal om förvärv eller avyttring av aktier , 6 . tidpunkten och platsen för ändringen eller ändringarna , och 7 . vilken persons aktieinnehav som ändrats samt , då det är fråga om närstående till den anmälningsskyldige , den närståendes släktskap eller anknytning och person- eller organisationsnummer .
  • 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1 . vad en förteckning enligt 10 a § lagen ( 2000:1087 ) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall innehålla och om underrättelsen till dem som tas upp i förteckningen , 2 . vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § samma lag , 3 . vad en förteckning enligt 13 § samma lag skall innehålla , och 4 . hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § första stycket samma lag skall fullgöras .


Ordanalys

Anmälningsskyldighet består av 20 bokstäver, varav sex vokaler och fjorton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.