Anmälningsskyldiges

Så här används ordet Anmälningsskyldiges i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 1 § En anmälan enligt 4 § lagen ( 2000:1087 ) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall innehålla uppgift om 1 . den anmälningsskyldiges namn eller firma , person- eller organisationsnummer och adress , 2 . aktiemarknadsbolagets firma , 3 . vilket eller vilka slag av insynsställning den anmälningsskyldige har , 4 . antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige respektive den närstående enligt 5 § första stycket samma lag äger i bolaget , 5 . storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet samt priset på aktierna om ändringen i innehavet har skett genom avtal om förvärv eller avyttring av aktier , 6 . tidpunkten och platsen för ändringen eller ändringarna , och 7 . vilken persons aktieinnehav som ändrats samt , då det är fråga om närstående till den anmälningsskyldige , den närståendes släktskap eller anknytning och person- eller organisationsnummer .
  • 4 § Vid tillämpningen av 5 § skall till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning .
  • Till den anmälningsskyldiges innehav skall även räknas sådana aktier som 1 . innehas av någon annan med vilken den anmälningsskyldige har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning , 2 . innehas av någon annan för den anmälningsskyldiges räkning , om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna skall utövas , 3 . innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige , 4 . innehas av någon annan som enligt ett avtal med den anmälningsskyldige för en begränsad tid och mot ersättning har överfört rätten att rösta för aktierna till den anmälningsskyldige , 5 . den anmälningsskyldige har tagit emot som säkerhet , om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna utövas och har förklarat sig ha för avsikt att utnyttja dem , 6 . den anmälningsskyldige har en livslång dispositionsrätt till , om denne kontrollerar hur rösträtterna för aktierna skall utövas , 7 . har deponerats hos den anmälningsskyldige , om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna skall utövas , 8 . den anmälningsskyldige har fått fullmakt att utöva rösträtten för , om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna skall utövas , 9 . innehas av make eller sambo till den anmälningsskyldige , 10 . innehas av omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad , och 11 . innehas av andra närstående till den anmälningsskyldige än sådana som avses i 9 och 10 , om de har gemensamt hushåll med honom eller henne sedan minst ett år .


Ordanalys

Anmälningsskyldiges består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.