Andelsägare

Så här används ordet Andelsägare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vinstandel , som andelsägare i företag vilket drivs i form av " société de fait " eller " association en participation " erhåller , får enligt föregående bestämmelser i denna artikel beskattas i den stat där företaget har fast driftställe .
  • Med utländsk förvaltare förstås den som i utlandet förvaltar aktier eller andelar i investeringsfonder och som enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ( 2005:551 ) , 4 kap. 12 § lagen ( 2004:46 ) om investeringsfonder eller 3 kap. 7 § lagen ( 1998:1479 ) om kontoföring av finansiella instrument , i stället för aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands , kan föras in i aktieboken eller registret över innehavare av andelar .
  • En sådan förändring av omständigheterna kan inbegripa en förändring i den stat där en andelsägare med väsentlig andel i bolaget har hemvist , avyttring av en del av andelarna i ett svenskt bolag till en person med hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller en utvidgning av ett bolags verksamhet i andra medlemsstater i Europeiska unionen , allt på sedvanliga affärsmässiga villkor .


Ordanalys

Andelsägare består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.