Affärsverket

Så här används ordet Affärsverket i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 3 § Svenska kraftnät ska också 1 . bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar , 2 . svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen ( 1997:857 ) och förordningen ( 1994:1806 ) om systemansvaret för el , 3 . främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna , 4 . främja forskning , utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten , 5 . svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden , 6 . bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde , 7 . främja dammsäkerheten i landet , 8 . bygga ut , installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation , främst på stamnätet , samt upplåta nätkapacitet i dessa , 9 . svara för uppgifter som följer av att verket är kontoföringsmyndighet enligt lagen ( 2011:1200 ) om elcertifikat , 10 . som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen ( 2010:601 ) om ursprungsgarantier för el , 11 . bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer , 12 . inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas , 13 . årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myndighet för naturgas , särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för utvärdering av gasmarknadsreformen , 14 . samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009 / 73 / EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003 / 55 / EG , 15 . inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 714 / 2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning ( EG ) nr 1228 / 2003 , 16 . även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer av förordning ( EG ) nr 714 / 2009 , och 17 . se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag .
  • 3 § Svenska kraftnät ska också 1 . bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar , 2 . svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen ( 1997:857 ) och förordningen ( 1994:1806 ) om systemansvaret för el , 3 . främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna , 4 . främja forskning , utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten , 5 . svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden , 6 . bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde , 7 . främja dammsäkerheten i landet , 8 . bygga ut , installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation , främst på stamnätet , samt upplåta nätkapacitet i dessa , 9 . svara för uppgifter som följer av att verket är kontoföringsmyndighet enligt lagen ( 2011:1200 ) om elcertifikat , 10 . som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen ( 2010:601 ) om ursprungsgarantier för el , 11 . bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer , 12 . inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas , 13 . årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myndighet för naturgas , särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för utvärdering av gasmarknadsreformen , 14 . samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009 / 73 / EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003 / 55 / EG , 15 . inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 714 / 2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning ( EG ) nr 1228 / 2003 , 16 . även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer av förordning ( EG ) nr 714 / 2009 , 17 . se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag , och 18 . vartannat år genomföra och , efter att ha hört Statens energimyndighet , till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el enligt rådets direktiv 2008 / 114 / EG av den 8 december 2008 om identifiering av , och klassificering som , europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna .
  • 14 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor ( Dammsäkerhetsrådet ) .


Ordanalys

Affärsverket består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.