Ackrediteringssystem

Så här används ordet Ackrediteringssystem i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 2 § Myndigheten ska särskilt ansvara för 1 . ordningar för bedömning av överensstämmelse / teknisk provning och kontroll , inbegripet att - i Europeiska unionen ( EU ) , internationellt och nationellt verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar , ackrediteringssystem och normer för ömsesidigt godtagande av resultat från provningar , certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder , - upprätthålla och vidareutveckla öppna , kostnadseffektiva och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse i övrigt som står i överensstämmelse med principerna inom EU och som bidrar till att underlätta internationell handel , - vara GLP-myndighet ( Good Laboratory Practice ) inom området kemiska produkter enligt förordningen ( 1991:93 ) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed , 2 . ackrediteringsverksamhet , inbegripet att - vara nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 765 / 2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning ( EEG ) nr 339 / 93 , - främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans , 3 . anmälda och utsedda organ , inbegripet att - anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen ( 2011:791 ) om ackreditering och teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom EU , 4 . samordning av marknadskontroll , inbegripet att - tillsammans med andra myndigheter verka för en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom EU , bl.a. genom marknadskontrollrådet och genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 765 / 2008 , 5 . reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll , inbegripet att - upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik till skydd mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten , vilket ska syfta till konkurrens på lika villkor , skapa goda förutsättningar för internationell handel samt bidra till en effektiv inre marknad , - utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom det egna ansvarsområdet , och 6 . riksmätplatser , inbegripet att - utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller kraven i internationella standarder .
  • Någon gång i mitten på nästa år räknar nybildade CAPI ( Car Adaptation Protocol Initiative ) med att ha tagit fram prestandakrav för de företag som bygger om och anpassar bilar för funktionshindrade.- Arbetet ska resultera i ett ackrediteringssystem som garanterar den funktionshindrade kunden en fullgod slutprodukt .
  • Vi har dragit i gång en process där man ska försöka registrera de internationella fältsjukhusen och införa ett slags ackrediteringssystem , sätta kvalitetskrav .


Ordanalys

Ackrediteringssystem består av 20 bokstäver, varav sju vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.