åtgärdsprogram

Så här används ordet åtgärdsprogram i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram .
  • 4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan , ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om 1 . genomförandet av planen , programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken , eller 2 . planen , programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är a ) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen ( 2010:900 ) , b ) en plan för tillförsel , distribution och användning av energi enligt lagen ( 1977:439 ) om kommunal energiplanering , c ) en avfallsplan enligt 15 kap. 11 § miljöbalken , d ) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken , e ) en länsplan enligt förordningen ( 1997:263 ) om länsplaner för regional transportinfrastruktur , eller f ) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk , fiske , energi , industri , transporter , regional utveckling , avfallshantering , vattenförvaltning , telekommunikationer , turism , fysisk planering eller markanvändning .
  • 7 § Länsstyrelsen skall upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet .


Ordanalys

åtgärdsprogram består av fjorton bokstäver, varav fyra vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.