återköpas

Så här används ordet återköpas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Kloster , dessa centralhärdar för » mission » , grundas eller återköpas i stor utsträckning .
  • Men vid det laget hade mycket av guldreserven gått utomlands , sålts billigt och måste nu återköpas dyrt .
  • 5 § Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 3 , 4 och 10 §§ gäller inte för 1 . svenska myndigheter , 2 . verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1-7 , 17 och 18 , och som har hemvist a ) inom EES , b ) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005 / 60 / EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs , 3 . företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004 / 39 / EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85 / 611 / EEG och 93 / 6 / EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000 / 12 / EG samt upphävande av rådets direktiv 93 / 22 / EEG , eller 4 . företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som företag under 3 , 5 . livförsäkringar , om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro , 6 . pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4-16 §§ inkomstskattelagen ( 1999:1229 ) som inte får återköpas , 7 . pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades förvärvsverksamhet , om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse av rättigheter inte är tillåten , 8 . elektroniska pengar enligt lagen ( 2011:755 ) om elektroniska pengar a ) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som inte kan laddas uppgår till högst 250 euro , eller b ) när det gäller elektroniska medier som kan laddas , det penningvärde som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro kan lösas in under samma period , eller 9 . när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som förvaltas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist a ) inom EES , om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran , eller b ) i en stat utanför EES , om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advokaten eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005 / 60 / EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa skyldigheter uppfylls .


Ordanalys

återköpas består av nio bokstäver, varav fyra vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.