ärendenummer

Så här används ordet ärendenummer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 1 § Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller 1 . fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 1 lagen ( 2001:558 ) om vägtrafikregister förs in i registret med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt , 2 . körkortsregistreringen användas a ) personnummer , samordningsnummer eller referensnummer , b ) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis , ADR-intyg , behörighet , återkallelsegrund eller förarprövare , c ) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är förenade med datum , eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkten 6 , d ) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande , 3 . yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas a ) registreringsnummer , personnummer , samordningsnummer , organisationsnummer , namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation , b ) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum , c ) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort , d ) fordons eller tillstånds användningssätt , 4 . registreringen av felparkeringsavgifter användas a ) registreringsnummer eller ärendenummer , b ) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum , 5 . registreringen av trängselskatt användas a ) registreringsnummer , personnummer , samordningsnummer eller organisationsnummer , b ) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum , 6 . registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer , samordningsnummer och serienummer , 7 . registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas a ) registreringsnummer , personnummer , samordningsnummer , organisationsnummer , namn eller del av namn , b ) datum för kontroller i företags lokaler , c ) företags riskvärde , d ) typ av transportverksamhet .
  • 15 . mål- och ärendenummer målkategori och målprefix målgrupp och måltyp sakkod och typkod ansökningsavgift saken ( ärendemening ) inkommandedatum registreringsdatum och registreringskod målsamband författning förtur prövningstillstånd frihetsberövad anslutningsöverklagande om ungdomsmål : - underårig - minderårig 16 . om underinstansens avgörande : - underinstans - geografisk härkomst ( kommun ) - mål- och ärendenummer , prefix - avgörandedatum - avgörandetyp - rättens sammansättning - förhandlingstid - förhörstid 17 . om fastighet m.m. : - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater 18 . fristdag i konkurs 19 . uppskattad förhandlingstid 20 . avgörandedatum B Aktörer 1 . om åklagare eller annan offentlig part : - partställning - namn , tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning 2 . om enskild part , sakägare eller intervenient : - partställning - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - nationalitet - underårig ( endast tilltalad i brottmål ) - ungdom - grupper av parter - koppling till andra aktörer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - rättshjälp - förenklad delgivning - frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet eller ärendet - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk 3 . om ställföreträdare : - egenskap ( vårdnadshavare , konkursförvaltare e.d. ) - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress 4 . om biträde , ombud , offentlig försvarare , rådgivare , förlikningsman , tillsynsman : - egenskap ( ombud , biträde e .


Ordanalys

ärendenummer består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26710 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26710 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.