ärendemening

Så här används ordet ärendemening i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid angivande av saken i ett mål eller ärende ( ärendemening ) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen ( 1998:204 ) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt .
  • 15 . mål- och ärendenummer målkategori och målprefix målgrupp och måltyp sakkod och typkod ansökningsavgift saken ( ärendemening ) inkommandedatum registreringsdatum och registreringskod målsamband författning förtur prövningstillstånd frihetsberövad anslutningsöverklagande om ungdomsmål : - underårig - minderårig 16 . om underinstansens avgörande : - underinstans - geografisk härkomst ( kommun ) - mål- och ärendenummer , prefix - avgörandedatum - avgörandetyp - rättens sammansättning - förhandlingstid - förhörstid 17 . om fastighet m.m. : - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater 18 . fristdag i konkurs 19 . uppskattad förhandlingstid 20 . avgörandedatum B Aktörer 1 . om åklagare eller annan offentlig part : - partställning - namn , tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning 2 . om enskild part , sakägare eller intervenient : - partställning - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - nationalitet - underårig ( endast tilltalad i brottmål ) - ungdom - grupper av parter - koppling till andra aktörer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - rättshjälp - förenklad delgivning - frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet eller ärendet - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk 3 . om ställföreträdare : - egenskap ( vårdnadshavare , konkursförvaltare e.d. ) - namn eller firma - yrke eller titel - person- , samordnings- eller organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer , e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress 4 . om biträde , ombud , offentlig försvarare , rådgivare , förlikningsman , tillsynsman : - egenskap ( ombud , biträde e .
  • Uppgifter om ärende 1 . myndighetsnummer 2 . ärendemening 3 . status 4 . ställningstagande 5 . datum för ställningstagande 6 . giltighetstid för tillstånd och beslut 7 . typ av kontroll 8 . kontrollmetod 9 . datum för utförd kontroll 10 . i ärendet aktuell verksamhet - fastighetsbeteckning - län - berörd verksamhet - berörda djurslag - antal berörda djur


Ordanalys

ärendemening består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26638 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26638 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.