ägarfrågor

Så här används ordet ägarfrågor i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen 1 . utredning , planering , tillståndsgivning , prisreglering , tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet 2 . utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet 4 . utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet , tillgången eller distributionen av kraft inom riket 5 . prisreglering på jordbrukets och fiskets områden 6 . bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med sekretessen gäller inte beslut i ärenden 7 . utredning , planering , tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium 8 . stöd som handhas av Exportkreditnämnden 9 . utredning , planering , tillståndsgivning , tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket , Verket för innovationssystem , Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser , Sveriges geologiska undersökning , Rymdstyrelsen , Strålsäkerhetsmyndigheten , Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle , Affärsverket svenska kraftnät , Elsäkerhetsverket , Statens energimyndighet , Energimarknadsinspektionen , Styrgruppen för Food from Sweden , Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för vikt att uppgiften bör lämnas ut 10 . utredning , planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av ett annat bolag äger aktier sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 11 . utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet 12 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2011:791 ) om ackreditering och teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 13 . utredning , planering , tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 14 . utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg 15 . utredning , planering och tillsyn hos Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 16 . utredning , prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen ( 2002:160 ) om läkemedelsförmåner m.m. samt utredning hos verket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård 17 . tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 18 . tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen ( 1966:209 ) och skogsvårdslagen ( 1979:429 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden 19 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1992:1300 ) om krigsmateriel , kungörelsen ( 1961:567 ) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2000:1064 ) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag , eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 20 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1939:174 ) om tillverkning , införsel och försäljning av gasskyddsmateriel 21 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen ( 1994:1000 ) och kasinolagen ( 1999:355 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt utredning och planering som handhas av Lotteriinspektionen sekretessen gäller inte beslut i ärenden 22 . tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen ( 1956:413 ) om klassificering av kött , lagen ( 2006:805 ) om foder och animaliska biprodukter , förordningen ( 2006:814 ) om foder och animaliska biprodukter , de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen ( 1997:969 ) om import- och exportreglering , eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 23 . tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 24 . utredning , planering , tillståndsgivning , tillsyn och stöd inom jordbrukets , rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk , Havs- och vattenmyndigheten , Sametinget , Kustbevakningen och länsstyrelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden , med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag , produktionsbidrag och stöd till marknadsföring 25 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1984:3 ) om kärnteknisk verksamhet och förordningen ( 1984:14 ) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 26 . utredning , planering , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1984:1049 ) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 27 . tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen ( 1988:220 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 28 . tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen ( 2006:804 ) , livsmedelsförordningen ( 2006:813 ) , förordningen ( 2006:812 ) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land , kungörelsen ( 1974:271 ) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning ( EEG ) nr 2377 / 90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 29 . tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 30 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd , epizooti , zoonoser , kontroll av husdjur , provtagning på djur , införsel och utförsel av levande djur , behörighet att utöva veterinäryrket och EGbestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen ( 1994:1313 ) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen ( 1971:810 ) med allmän veterinärinstruktion sekretessen gäller inte beslut i ärenden 31 . uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser , Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen ( 2006:544 ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 33 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen ( 1992:859 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , tillsyn enligt lagen ( 1993:584 ) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2006:496 ) om blodsäkerhet och lagen ( 2008:286 ) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2009:366 ) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , tillsyn enligt rådets förordning ( EG ) nr 953 / 2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen , tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 726 / 2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 816 / 2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 1901 / 2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning ( EEG ) nr 1768 / 92 , direktiv 2001 / 20 / EG , direktiv 2001 / 83 / EG och förordning ( EG ) nr 726 / 2004 sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 34 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1992:860 ) om kontroll av narkotika , Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 273 / 2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer , rådets förordning ( EG ) nr 111 / 2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer , eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1999:42 ) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sekretessen gäller inte beslut i ärenden 35 . tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden 36 . tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen ( 2003:364 ) och fartygssäkerhetsförordningen ( 2003:438 ) 37 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1966:314 ) om kontinentalsockeln 38 . tillsyn enligt förordningen ( 1977:945 ) om trädgårdsväxters sundhet , sortäkthet och kvalitet sekretessen gäller inte beslut i ärenden 39 . utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i stödärenden 40 . tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen ( 2011:927 ) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 41 . tillsyn enligt förordningen ( 1991:93 ) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed 42 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1992:1140 ) om Sveriges ekonomiska zon 43 . tillsyn enligt lagen ( 1971:1078 ) om försvarsuppfinningar 44 . tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 46 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 47 . stöd enligt förordningen ( 1985:855 ) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen ( 1985:856 ) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 48 . tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen ( 2000:1281 ) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift 49 . stöd enligt förordningen ( 2000:281 ) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland sekretessen gäller inte beslut i ärenden 50 . tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen ( 2006:311 ) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 51 . tillsyn enligt förordningen ( 1975:49 ) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld , silver och platina 52 . tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen ( 1991:45 ) , lagen ( 1985:620 ) om vissa torvfyndigheter och lagen ( 1978:160 ) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen gäller i högst fyra år 53 . stöd enligt förordningen ( 1993:555 ) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 54 . stöd enligt förordningen ( 1991:978 ) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 55 . utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond 56 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2010:1011 ) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre föreskrifter sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 57 . tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningsförordningen ( 2007:186 ) och tillsyn i fråga om bilskrotningsverksamhet enligt miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) samt utredning och tillsyn enligt avgasreningslagen ( 2011:318 ) , drivmedelslagen ( 2011:319 ) , avgasreningsförordningen ( 2011:345 ) och drivmedelsförordningen ( 2011:346 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 58 . utredning och tillsyn enligt patientsäkerhetslagen ( 2010:659 ) eller motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen ( 2010:1369 ) 59 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden 60 . tillsyn enligt lagen ( 1975:1083 ) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 61 . tillsyn enligt tobakslagen ( 1993:581 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte för uppgifter som ingår i information som ska spridas till konsumenter enligt 3 § tobaksförordningen ( 2001:312 ) 62 . tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket , 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen ( 1995:1554 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 63 . utredning , planering och tillsyn enligt lagen ( 1976:295 ) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap 64 . stöd enligt presstödsförordningen ( 1990:524 ) , förordningen ( 1993:567 ) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 65 . stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret 65 . stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret 66 . stöd som handhas av Vetenskapsrådet , Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö , areella näringar och samhällsbyggande sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 67 . stöd enligt lagen ( 1990:613 ) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning sekretessen gäller inte beslut i ärenden 68 . stöd enligt förordningen ( 2001:770 ) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 69 . utredning enligt förordningen ( 1985:738 ) om dumpnings- och subventionsundersökningar sekretessen gäller inte beslut i ärenden 70 . planering , tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen ( 1978:268 ) 71 . planering och tillsyn enligt förfogandelagen ( 1978:262 ) 72 . stöd enligt förordningen ( 1981:665 ) om exportkreditfinansiering med statligt stöd , förordningen ( 1981:666 ) om statligt kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser stöd för 73 . utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen ( 1998:492 ) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 74 . stöd enligt förordningen ( 1993:449 ) om statligt litteraturstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 75 . stöd enligt förordningen ( 1978:507 ) om industrigarantilån m.m. , förordningen ( 1998:996 ) om sysselsättningsbidrag , förordningen ( 2007:61 ) om regionalt investeringsstöd , förordningen ( 2000:282 ) om småföretagsstöd , förordningen ( 2000:283 ) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen ( 2000:284 ) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 76 . utredning och tillsyn enligt lagen ( 1992:1514 ) om måttenheter , mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen ( 1999:779 ) om handel med ädelmetallarbeten sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 77 . utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 1071 / 2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96 / 26 / EG 2 och yrkestrafiklagen ( 2012:210 ) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen ( 2012:211 ) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter 79 . stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare sekretessen gäller inte beslut i ärenden 80 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg sekretessen gäller inte beslut i ärenden 81 . tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen ( 1993:1096 ) avseende införsel av skogsodlingsmaterial sekretessen gäller inte beslut i ärenden 82 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken , förordningen ( 2002:1086 ) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen ( 2000:271 ) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa , miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna , för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress , för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs , för uppgift om klassificering i riskkategori , för uppgift om skyddsåtgärder , för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen ( 2002:1086 ) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen ( 2000:271 ) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artikel 4 , 9 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 1946 / 2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning 83 . stöd enligt förordningen ( 1996:880 ) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 84 . tillsyn enligt lagen ( 1980:424 ) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 85 . tillsyn enligt lagen ( 1974:191 ) om bevakningsföretag 86 . beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning 87 . utredning , planering och stödverksamhet enligt lagen ( 2006:647 ) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 88 . utredning , planering och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet sekretessen gäller inte beslut 89 . tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen ( 1996:67 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden 90 . stöd enligt förordningen ( 1982:1228 ) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen ( 1983:1109 ) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 91 . planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd 92 . tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden 93 . stöd enligt förordningen ( 1983:1108 ) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden 94 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1983:1097 ) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden 95 . utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser 96 . tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 1991:336 ) om vissa dryckesförpackningar , tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckesförpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket sekretessen gäller inte beslut i ärenden 97 . tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter sekretessen gäller inte beslut i ärenden 98 . stöd i form av projektbidrag enligt förordningen ( 1976:528 ) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen ( 1989:500 ) om vissa särskilda insatser på kulturområdet sekretessen gäller inte beslut i ärenden 99 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden 100 . utredning enligt lagen ( 1990:712 ) om undersökning av olyckor och förordningen ( 1990:717 ) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter , särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission sekretessen gäller inte i ärenden som avses i 29 kap. 12 a och 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400 ) 101 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn hos Myndigheten för radio och tv sekretessen gäller inte beslut i ärenden 102 . utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet 103 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsnämnden sekretessen gäller inte beslut i ärenden 104 . tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen ( 2011:666 ) sekretessen gäller inte beslut i ärenden 105 . utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om ínformationsskyldighet för vissa fartyg 106 . utredning och stödverksamhet enligt förordningen ( 2007:14 ) om förvaltning av EG:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 107 . utredning och tillsyn enligt lagen ( 1994:1708 ) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden , lagen ( 1994:1710 ) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter , förordningen ( 1999:1148 ) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter , lagen ( 1995:551 ) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter , förordningen ( 2009:27 ) om ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser , lagen ( 1995:1336 ) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel , m.m. och förordningen ( 1995:1345 ) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel , m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa , miljön , redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 108 . utredning och tillsyn enligt lagen ( 1999:381 ) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor sekretessen gäller inte beslut i ärenden 109 . utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet 110 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken , förordningen ( 2006:1010 ) om växtskyddsmedel , förordningen ( 2000:338 ) om biocidprodukter och miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa , miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn , för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress , för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne , för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt , för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten , för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen , för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga , för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor , djur och miljö eller effekter i fråga om resistens , för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen , eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse 111 . utredning och planering hos Trafikverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen ( 2004:519 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden 112 . utredning och tillståndsgivning enligt 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 113 . utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycket bokföringslagen ( 1999:1078 ) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag sekretessen gäller inte beslut i ärenden 114 . tillsyn enligt 11 kap. 2 och 3 §§ plan- och bygglagen ( 2010:900 ) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap. 19 - 21 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen sekretessen gäller inte beslut i ärenden 115 . utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen ( 1968:64 ) och klassificering av varor enligt lagen ( 1999:42 ) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 116 . utredning , tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen ( 2002:574 ) 117 . utredning , planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet 118 . utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet sekretessen gäller inte beslut i ärenden 119 . tillsyn enligt produktsäkerhetslagen ( 2004:451 ) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 120 . tillsyn enligt lagen ( 1996:18 ) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 121 . tillsyn enligt lagen ( 1998:1707 ) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter , om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 122 . utredning , planering , tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen ( 2004:1199 ) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden 123 . utredning och planering enligt förordningen ( 2006:942 ) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 124 . utredning enligt förordningen ( 2005:209 ) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen ( 2008:834 ) om producentansvar för batterier samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produkter och batterier enligt miljötillsynsförordningen ( 2011:13 ) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa , miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 125 . tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ( 1996:95 ) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn 126 . utredning och tillsyn enligt lagen ( 2009:730 ) om handel med vissa receptfria läkemedel .
  • Peter Rudman , ansvarig för ägarfrågor på Nordea fonder , har förståelse för att styrelsen får vida ramar att agera inom .
  • När villkoren väl kommer , kan det få en stabiliserande effekt på kursen , säger Ramsay Brufer , ansvarig för ägarfrågor på Alecta .


Ordanalys

ägarfrågor består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.